Nyhet Kun på nett Bestselger Testvinner
Ultra Klenz Solvent Flaske
GUNSLICK

Ultra Klenz Solvent Flaske

Kraftig solvent for rens (2oz).
Faresetninger: H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P332 + P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter;
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden

SKU# 657399

  • Solvent
0,-
Utsolgt i nettbutikken.