Nyhet Kun på nett Bestselger Testvinner
WELDTITE

Dirtwash Renseveske 1L

1 liter renseveske til kjederenser som avfetter kjedet. Perfekt for vask etter tur eller ritt.
Faresetninger: H318 Gir alvorlig øyeskade.
Sikkerhetssetninger P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller
etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernebriller/ansiktsskjerm.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

SKU# 359120

  • 1 liter renseveske til kjederenser
  • Avfettere kjedet
  • Perfekt for vask etter tur eller ritt
169,-
Klikk & Hent

Søk, reserver og hent i butikk

Hent og betal i butikken innen 24 timer.