GL10 glider grønn 60 gram
GL10 glider grønn 60 gram

RODE
GL10 glider grønn 60 gram

SKU: 509324

  • Passer best på kalde vinterdager
  • God glid til tur og trening
  • Høy slitestyrke
Rode GL10 grønn, syntetisk glider. Passer for temperaturer fra -10 til -20 ˚C. FARE! Sørg for egnet ventilasjon. Personlig verneutstyr : Unngå all unødvendig eksponering. Håndvern : Ikke nødvendig under anbefalte håndterings- og oppbevaringsforhold. Øyebeskyttelse : Bruk godkjente, tettsluttende vernebriller hvor det er risiko for øyekontakt. STANDARD EN 166. Åndedretssvern : Ingen åndedrettsvern er påkrevet i normale bruksforhold med egnet ventilasjon. Ved arbeidsoperasjoner som utvikler gass/damp benyttes: Maske med kombinasjonsfilter BRUN A og P2-filter (organiske gasser/damper og helsefarlig støv eller aerosoler). Standard EN 141. EN 140. EN 405 Andre opplysninger : Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk. Personlig verneutstyr skal velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer