Get The Grip felglim 25 gram
Get The Grip felglim 25 gram

CONTINENTAL
Get The Grip felglim 25 gram

SKU: 413792

  • For Carbonfelger
  • 25 Gram Pr Tube
Felglim for montering av Pariser(tubular) dekk. Beregnet for carbonfelger. FARE! H225 Meget brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer