Get The Grip felglim 25 gram
Get The Grip felglim 25 gram

CONTINENTAL
Get The Grip felglim 25 gram

SKU: 413792

  • For Carbonfelger
  • 25 Gram Pr Tube
Felglim for montering av Pariser(tubular) dekk. Beregnet for carbonfelger.

FARE!
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Salg! 50% på utvalgte varer fra Amundsen! Se mer